Organisatie

De kerkenraad wordt gevormd door mannelijke leden die door de belijdende leden van de gemeente worden gekozen tot het ambt (= functie in de plaatselijke kerk) van predikant, ouderling of diaken. De taken van deze kerkenraadsleden staan omschreven in de bevestigingsformulieren die het kerkverband heeft aanvaard voor deze ambten. Alle kerkenraadsleden hebben zwijgplicht t.a.v. vertrouwelijke aangelegenheden. Daarnaast heeft de kerkenraad de taak om zoveel mogelijk verantwoording af te leggen aan de leden.

Belijdende leden mogen bezwaren indienen bij de kerkenraad, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Als de kerkenraad hierop niet voldoende ingaat, mogen zij hierover beroep aantekenen bij de classis. De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van het kerklid. Wanneer die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenisgeschriften mag tot censureren (kerkelijke vermanen/straffen) worden overgegaan. Dat gaat volgens een nauwkeurig voorgeschreven procedure, waarbij veel ruimte is ingebouwd voor goede gesprekken, hoor en wederhoor.

Het streven van de kerkenraad is om alle leden van de kerk minstens eenmaal per jaar aan huis te bezoeken. De bezoeken worden afgelegd door een wijkouderling en/of wijkdiaken.
Onze gemeente is opgedeeld in 5 wijken.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.
Deze bestaat uit de preses (voorzitter), 2e preses, de scriba (secretaris), 2e scriba en de voorzitter van de Diaconie.