Wat geloven wij?

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste. Deze wordt ook elke zondag in de middagdienst gelezen

Wat is geloven

Over God

Christenen geloven dat er één God is. ‘Christenen geloven dat God veel meer is dan een mens. Deze God is persoonlijk. Christenen geloven dat wij God kunnen kennen. Dat kan, omdat Hij heeft laten zien wie Hij is. Hij deed dat in de persoon van Jezus Christus. Die heeft op aarde geleefd van ca. 0-30 n. Chr. Jezus zei: ‘Wie mij heeft gezien, heeft God gezien.

Over mensen

Ooit leefden mensen in volkomen harmonie met God, met zichzelf, met elkaar en met de natuur. Zo was het bedoeld. Christenen geloven dat mensen daarvoor zijn gemaakt. Op een gegeven moment hebben mensen helaas besloten om de relatie met God te verbreken. Ze konden de verleiding niet weerstaan om zelf als God te willen zijn en zelf te bepalen wat goed is en wat kwaad is.. De gevolgen zijn vandaag nog merkbaar: mensen leven in moeizame en beschadigde relaties met God, met zichzelf, met elkaar en met de natuur.

Ons probleem

Christenen geloven dat God het mensen ernstig kwalijk neemt dat zij de relatie met Hem hebben verbroken. Zij komen Hem niet langer tegen als vriend, maar als tegenstander. Maar mensen zijn nu eenmaal gemaakt om te streven naar eeuwigheid, onsterfelijkheid, naar God. We zoeken vervulling in allerlei zaken. Het probleem is dat dit allemaal zaken zijn die tijdelijk zijn. Zij kunnen ons verlies niet vervangen. Christenen geloven dat we alleen rust en vervulling vinden wanneer we weer in harmonie komen met God. We zijn ook onze onbevangen omgang met onszelf kwijtgeraakt. Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Ook met elkaar kunnen wij het vaak niet meer zo goed vinden. Menselijke relaties hebben het moeilijk. Tenslotte is door ons verlies van God onze relatie met de natuur verstoord.

De oplossing

Christenen geloven dat mensen zichzelf niet kunnen redden uit dit warnet van gebroken relaties. God zelf moet ons redden. En dat is gebeurd. Jezus Christus uit de hemel is afgedaald naar de aarde om ons te redden. Hij heeft aan de ene kant laten zien wat het is om te leven in volmaakte harmonie met God met zichzelf, met anderen en met de natuur. En tegelijkertijd heeft hij het ook voor ons mogelijk gemaakt om opnieuw in harmonie te komen met God. Dat deed hij door te sterven aan een kruis en op te staan uit de dood. Christenen geloven namelijk dat hij dat deed in onze plaats. God herstelde de relatie door mens te worden. Als we Jezus Christus erkennen als degene die naar deze wereld kwam om de verbroken relatie met God te herstellen en als we ons voornemen om voortaan God als hoogste doel in ons leven te hebben, dan mogen we erop vertrouwen dat we gered zijn. De vijandschap tegen God is tot verzoening gekomen. De relatie met God is hersteld.

Optimistisch en realistisch

Omdat christenen geloven dat in Jezus God zelf aanwezig was, zien zij dat Hij er zoveel voor over had om ons te redden dat Hij daarvoor naar de aarde kwam om te sterven. Dat had Hij niet hoeven doen, want Hij was ons niets verplicht. Maar Hij deed het. Voor christenen is dat een voortdurende bron van blijdschap: God houdt van ons, ondanks onze opstand! Tegelijk zien we door Jezus’ dood aan het kruis ook dat er blijkbaar iets heel ernstigs nodig was om ons te redden. Ook al begrijpen we niet precies hoe het werkt, het was blijkbaar niet best met ons gesteld. Dat maakt ons bescheiden. Christenen zullen zich dan ook niet beter voelen of voordoen dan mensen die geen christen zijn. Daarvoor hebben ze geen enkele reden, want ze weten dat ze er zelf niets voor gedaan hebben om gered te worden.

Toekomst

Ook al worden mensen gered en is er een begin gemaakt met hun herstel, dan is hun leven nog niet meteen zoals het bedoeld is. Christenen geloven dat God ooit de wereld weer zal herstellen zoals het was. Dan zal iedereen die de verzoende relatie met God heeft ontvangen weer in de perfecte harmonie leven met Hem, met zichzelf, met elkaar en met de natuur. Maar dat herstelde leven begint nu al in dit leven. Wie christen wordt, mag er iets van merken dat hij of zij dichterbij God komt, beter kan omgaan met zichzelf en anderen en meer liefde krijgt voor de natuur. Dat gaat niet vanzelf, maar dat groeit wanneer we het contact met God zoeken door met Hem te spreken, in de Bijbel (het christelijke levensboek) te lezen en samen met andere christenen een weg door het leven te zoeken.
En mensen die niet wilden terugkomen bij God? ‘ Als mensen willens en wetens niet met Hem willen leven, dan houdt God hun daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Voor hen is er dan een andere toekomst: afgesneden van God. Daarvoor zijn mensen niet bedoeld, maar dat is wel de consequentie van het afwijzen van Gods aanbod tot verzoening en herstel.
En mensen die nooit van God hoorden? Daarover kunnen christenen weinig meer zeggen dan dat het antwoord daarop enkel en alleen God toekomt. Hij is barmhartig en rechtvaardig. God is groter dan wij en wij geloven dat Hij ook liefdevoller en geduldiger is dan wij.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over geloven of bent u geïnteresseerd in de eredienst van deze gemeente, nodigen wij u van harte uit om een dienst met ons mee te maken. Dat kan elke zondag om 9.30 uur en 16.30 uur.