Kerkgebouw

Het kerkgebouw met zijn karakteristieke achthoekige vorm is sinds 1953 in gebruik. Architectencombinatie Geels Vos Woltjer ontwierpen het plan. In de kerkzaal staan op een meter afstand van iedere hoek zuilen van ongeveer tien meter, die het plafond dragen. Door deze constructie is er overal goed zicht op het liturgisch centrum. Ook de akoestiek van dit gebouw is voortreffelijk. Onder de daklijst zijn 36 glas in lood ramen aangebracht. Het vorige kerkgebouw aan de Borneostraat werd in 1944 plat gebombardeerd.

Bij de opening in 1953 deelde de kerkenraad mee dat ze had besloten dat de naam van de kerk ‘Renatakerk’ zou zijn, waarmee tot uitdrukking werd gebracht dat de kerk uit het stof herrezen was (renata – herboren).
De 3 fraaie gebrandschilderde ramen boven de preekstoel zijn geschonken door de  vrouwenverenigingen Tabitha en Dorcas bij de bouw van dit kerkgebouw in 1953. Deze drie ramen symboliseren de triniteit (Goddelijke drie-eenheid) van God, nl. Vader/Koning, Zoon en Heilige Geest. Ook zien we hierin de drie ambten van Jezus’ leven hier op deze aarde n.l. Profeet, Priester en Koning.
Voor de kansel hangt een kleed (antependium = kanselkleed). In deze kerk zijn de kleden in vier kleuren aanwezig: wit, paars, rood en groen. Elke kleur heeft een symbolische betekenis.
De kleden worden wisselend gebruikt in de perioden van het kerkelijk jaar.

  • Paars is de kleur van boete en inkeer. Het paarse kleed wordt gebruikt in de adventstijd (de vier zondagen voor Kerst) en in de veertigdagentijd (zes zondagen voor Pasen).
  • Wit is de kleur van vreugde en blijdschap. Het witte kleed wordt gebruikt tijdens het Kerstfeest en de twee zondagen daarna en tijdens het Paasfeest tot en met de zondag voor het Pinksterfeest.
  • Rood is de kleur van liefde en vuur. Het rode kleed wordt gebruikt tijdens het Pinksterfeest.
  • Groen is de kleur van hoop en verwachting. Het groene kleed wordt gebruikt vanaf de derde zondag na Kerst tot aan de veertigdagentijd en in de periode tussen Pinksteren en Advent.

Achter de kerkzaal bevinden zich diverse zalen die gebruikt worden voor vergaderingen en samenkomsten van bijv. de kerkenraad, de jeugdclubs en het zangkoor.

Het orgel

Na de voltooiing van de Renatakerk in Enschede medio 1953 is er in 1956 een orgel in geplaatst.Dit orgel is gebouwd door Orgelmaker Koch en was een electro-pneumatisch instrument. Het is op 16 juli 1956 in gebruik genomen en kostte toen f 23.000.==

Een  deel van de pijpen is gemaakt van zink (o.a het nu nog bestaande orgelfront) en de overige pijpen waren van orgelmetaal.

Het orgel is tot 1980 in onderhoud geweest bij de Fa. Koch. Daarna is het onderhoud overgenomen door B.A.G. Orgelbouw in Enschede die toen al voorzag dat er steeds meer storingen zouden ontstaan, gezien de staat van het orgel.

Doordat er in de loop der jaren steeds meer gebreken en storingen ontstonden is  er in 1986 een offerte voor renovatie gemaakt door B.A.G. waarbij ook evt. nieuwbouw werd aangegeven. Ook in een advies van de toenmalige Orgeladviescommissie van de Gereformeerde Organistenvereninging werd restauratie niet verantwoord geacht.

Dit heeft er toe geleid dat er in 1991 een orgelcommissie is gekomen die in eerste instantie de taak had  om de nodige gelden bijeen te brengen om een ander orgel aan te schaffen en in een later stadium ook plannen ging ontwikkelen om tot aanschaf van een ander orgel over te gaan. Omdat het bijeenbrengen van voldoende middelen om een pijporgel aan te schaffen een te zware opgave bleek is er voor gekozen om een elektronisch instrument aan te schaffen, hetgeen nog geen kwart van de prijs van een pijporgel zou gaan kosten.

Diverse bouwers van deze orgels werden bezocht en op hun klank en mogelijkheden bekeken waarbij uiteindelijk Johannus Orgelbouw met zijn Monarke als beste en als mooiste in klank uit de bus kwam. Zodoende werd aan Johannus offerte gevraagd voor een in onze kerk passend orgel en is dit orgel als 3-klaviers instrument enkele weken na Pasen 2000 geplaatst. Daarbij werd besloten om het bestaande orgelfront van Koch te handhaven omdat dit een wezenlijk deel van het kerkinterieur vormt. De speakers van het orgel konden simpelweg achter het front worden opgesteld, nadat het binnenwerk was gesloopt. Ook de speeltafel is zodanig aangepast dat deze op de plaats van de oude paste. Een mooi staaltje meubelmakerwerk van Johannus.

Tot op de dag van vandaag voldoet het orgel aan onze verwachtingen en wordt er door onze organisten graag op gespeeld.